بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، رویه اداری درخواست مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بصورتی بسیار کوتاه و ساده طراحی گردیده است. همانگونه که در نموادر زیر مشاهده می‌شود، کل فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در چهار مرحله به ترتیب زیر می‌باشد.

مرحله اول) ارائه درخواست پذیرش سرمایه‌گذاری به سازمان:

به متقاضیان توصیه می شود اطمینان حاصل نمایند اطلاعات مندرج در فرم درخواست پذیرش مجدانه و ترجیحا" با استفاده از مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح و در صورت عدم وجود چنین مطالعاتی، به کمک آخرین اطلاعات و داده های طرحی که مایل به سرمایه گذاری در آن هستند تنظیم شده باشد. به همین منظور در طول تدارک درخواست پذیرش، کارکنان اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی سازمان می توانند طرف مشورت قرار گیرند .

مرحله دوم) بررسی درخواست پذیرش سرمایه‌گذاری توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی:

متعاقب ارائه درخواست، سازمان گزارشی درخصوص درخواست مزبور به منظور بررسی و اخذ تصمیم از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی تهیه می‌نماید.

این فرایند معمولا" بیش از 15 روز کاری از زمان دریافت درخواست پذیرش بطول نمی‌انجامد. معمولا" از نمایندگان سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای شرکت در جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی دعوت بعمل می آید. در هر صورت هیات سرمایه‌گذاری خارجی می بایست طی حداکثر یک ماه در خصوص درخواست پذیرش اخذ تصمیم نمای .

مرحله سوم) ارسال پیش نویس مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار خارجی:

به منظور حصول اطمینان از رضایت سرمایه گذار خارجی از تصمیم هیات پیش نویس مجوز سرمایه گذاری پیش از صدور برای سرمایه گذار خارجی ارسال میگردد.

این کار فرصت آن را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم می سازد که جزئیات محتوای مجوز سرمایه گذاری را بررسی نموده و پیش از صدور نهایی آن موافقت یا مخالفت خود را ابراز دارد .

سازمان از هرگونه اظهار نظر مخالف با تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی استقبال نموده و آماده است موضوع را دوباره به منظور بررسی مجدد در هیات مطرح نماید .

مرحله چهارم) صدور مجوز سرمایه‌گذاری :

مجوز نهایی درهیچ شرایطی پیش از آنکه سازمان رسما" از موافقت سرمایه گذار خارجی با محتوای پیش نویس مجوز اطلاع حاصل نماید صادر نمی گردد . متعاقب دریافت تائیدیه سرمایه گذار درخصوص پیش نویس مجوز ، مجوز نهایی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد.