مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی

به منظور حمایت، تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاری در استان، مرکزخدمات سرمایه گذاری به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، کانون مراجعه کلیه سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مرجع هماهنگی استان با سازمان سرمایه گذاری و کلیه دستگاههای اجرایی خدمات و مجوزدهنده سرمایه گذاری در سطح استان می باشد.

رسالت اصلی این مرکز، شناسایی و معرفی توانمندیها، مزیتها و فرصتهای سرمایه گذاری استان، اطلاع رسانی، ارائه مشورتهای لازم، هماهنگی و پیگیری مستمر امور اجرایی متقاضیان سرمایه گذاری در استان بوده و هرگونه امور مربوط به اخذ مجوزهای سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایه گذاری را نیز به عهده دارد.

مسئولیت خدمات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمایه گذاری محدود نبوده و سرمایه گذاران محترم همواره و در طول زمان سرمایه گذاری خود بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع پروژه، می توانندطی جلسات حضوری با کارشناسان مرکز و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط در سطح استان، از خدمات این مرکز بهره مند گردند.

مأموریت و رسالت اصلی:

تسهیل و تسريع فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی) در استان
حمایت و ترویج تفکر و اندیشه سرمایه‌گذاری و مساعد نمودن محیط و فضای سرمایه‌گذاری

اهداف:

شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
تهیه و ارائه اطلاعات لازم و اساسی به سرمایه‌گذاران
راهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پی‌گیری مستمر امور اجرائی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی

وظایف:

نظارت بر اجراي صحيح ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراي سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سوي دستگاه‌هاي اشاره شده در اين ماده.
اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمركی و مالیاتی و غیره.
انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آن‌ها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی كه درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
شناسایی و احصاء مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان
شناسایی و احصاء زمینه‌های سرمایه‌گذاری استان
احصاء خدمات و تسهیلات حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذار ویژه دستگاه اجرایی
شناسایی و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهیه و تدوین اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری به منظور ارایه به سرمایه‌گذاران
شناسایی سرمایه‌گذاران و تأمین‌كنندگان منابع مالی داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط با آن‌ها
فرهنگ‌سازی (تبیین جایگاه تولید و سرمایه‌گذاران در اقتصاد و اشتغال جامعه)
معرفی مزیت‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری
ایجاد و تقویت هسته‌های سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی و مرتبط استان و شهرستان‌ها
برنامه‌ها:

فرهنگ سازی برای تبیين جایگاه تولید و سرمایه‌گذاری
شناسایی مزیت‌ها، زمینه‌ها، فرصت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری
ایجاد یک سیستم اطلاع‌رسانی ویژه سرمایه‌گذاری
شناسایی و ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
تشکیل هسته‌های جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان های استان
تعیین رابطین سرمایه‌گذاری در هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط