مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی
پرچم ایران

ارتباط با مرکز

آدرس
اراک، بلوار قدس، روبروی بانک مسکن،
گلستان ۳، کد پستی ۳۸۱۸۶۶۸۴۵۴
تلفن
۳۳۴۰۸۲۸۲ (۰۸۶) معاونت اقتصادی
۳۳۴۰۸۲۸۳ (۰۸۶) دفتر معاونت
۳۳۴۰۸۲۸۴ (۰۸۶) گروه سرمایه گذاری
فکس
۳۳۶۸۵۱۷۸ (۰۸۶)