شماره۲۰۷۰۰/ت۵۳۴۶۱هـ     ۱۳۹۶/۲/۲۵

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷به پیشنهاد شماره ۷۰۸۶۵۷مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه ارزش­گذاری دارایی­های نامشهود در طرح­های سرمایه­گذاری را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه ارزش گذاری دارایی ­های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

 

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

 

الف ـ دارایی  نامشهود: دارایی  غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می­شود، صرف­نظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

 

ب ـ ارزش گذاری: فرایند برآورد کمی ارزش اقتصادی دارایی های نامشهود که بر اساس یکی از روش های علمی و کاربردی معتبر ارزش گذاری صورت می پذیرد.

 

پ ـ کارشناس: کارشناس رسمی ارزش­گذاری که مطابق ضوابط مربوط، دارای صلاحیت ارزش گذاری در رشته­خود باشد.

 

ت ـ هیأت کارشناسان: هیأت متشکل از چند کارشناس که حسب مورد از رشته های یکسان یا متفاوت، مطابق ضوابط تشکیل می شود.

 

ث ـ مؤسسه یا شرکت ارزش گذاری: مؤسسه یا شرکت  دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در ارزش گذاری دارایی های نامشهود صلاحیت دارد.

 

ج ـ ارزش­گذار: مراجع مذکور در بندهای (پ)، (ت) و (ث).

 

چ ـ متقاضی: هر شخص حقوقی که به گزارش ارزش­گذاری دارایی­های نامشهود نیاز دارد.

 

ح ـ سامانه  ارزش گذاری: سامانه الکترونیکی ثبت و اعطای مجوز به مؤسسه یا شرکت ارزش­گذاری و مدیریت پایگاه اطلاعات ارزش­گذاری.

 

ماده۲ـ کلیه طرح های سرمایه گذاری که یک طرف آنها دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، انتقال یا تجویز بهره برداری از اصل یا منافع دارایی های نامشهود باشد یا به عنوان آورده سرمایه­گذار ارایه شود و نیز دارایی­های نامشهودی که تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه­گذاری خارجی وارد کشور و یا از کشور خارج می­شود، مشمول مقررات این آیین­نامه می­باشد.

 

ماده۳ـ متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیأت کارشناسان یا مؤسسه­ها یا شرکت­های ارزش­گذاری اقدام خواهد کرد.

 

تبصره ـ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب تشخیص می تواند گزارش ارزش گذاری انجام شده در مراجع معتبر خارجی را از متقاضی مطالبه کند.

 

ماده۴ـ اصول و روش­های ارزش گذاری دارایی های نامشهود به شرح زیر است:

 

الف ـ ارزش گذاری باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلی و بین المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی و ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ریسک (خطر )های مربوط باشد و کیفیت و کمیت داده ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش گذاری و روش های استفاده شده به طور مستند تشریح شود.

 

ب ـ ارزش گذاری دارایی های نامشهود نباید با استانداردهای حسابداری الزام آور مغایر باشد و باید متناسب با نوع، ماهیت و هدف تعیین شده برای ارزش گذاری، براساس یک یا ترکیبی از روش های علمی و معتبر ارزش گذاری از جمله هزینه­محور، بازارمحور و درآﻣﺪمحور انجام شود.

 

پ ـ کلیه مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به این که استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش گذاری است ولی ارزش گذار موظف است در ارزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران را لحاظ نماید.

 

تبصره ـ حمایت از دارایی های ارزش گذاری­شده موضوع این بند مشروط به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه گذار برای حمایت از دارایی های خود در ایران است.

 

ت ـ هزینه ارزش گذاری دارایی های نامشهود بر عهده سرمایه گذار است، مگر آن­که به نحو دیگری توافق شود.

 

ث ـ ارزش گذار مکلف است گزارش موضوع ارزش گذاری ارجاعی طبق این آیین نامه را ظرف سه ماه تحویل متقاضی دهد. در صورتی که به علت اموری خارج از اراده ارزش گذار، تمدید مهلت تعیین شده ضرورت داشته باشد، ارزش گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضای مهلت به متقاضی اعلام می کند و متقاضی می تواند مهلت مزبور را به میزان مناسب تمدید کند. در صورت عدم تحویل گزارش ارزش گذاری در مهلت مقرر، متقاضی می تواند ارزش­گذار جایگزین تعیین کرده و امر ارزش گذاری را به هزینه خود به ایشان ارجاع دهد.

 

ج ـ در صورتی که متقاضی یا سرمایه گذار نسبت به ارزش گذاری انجام شده اعتراض داشته باشند، می­توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتیجه ارزش­گذاری و تنها برای یکبار اعتراض خود را اعلام نمایند. در این صورت ارزش­گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارایه گزارش مقتضی اقدام نماید و در غیر این  صورت ارزش گذاری توسط یک ارزش گذار دیگر انجام می شود.

 

ماده۵ـ متقاضی موظف است پس از اتمام فرایند ارزش گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهایی ارزش گذاری به سامانه ارزش گذاری اقدام نماید.

 

ماده۶ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه، نسبت به راه اندازی سامانه  ارزش گذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز به مؤسسه­ها یا شرکت­های ارزش گذاری و نیز نحوه نظارت بر عملکرد این مؤسسه­ها یا شرکت ها اقدام نماید.

 

ماده۷ـ مراجع ذی صلاح صدور پروانه کارشناسی رسمی، نسبت به ایجاد یا به­روزرسانی کامل رشته ها و صلاحیت های مرتبط با ارزش گذاری دارایی های نامشهود اقدام کرده و فهرست کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در این زمینه را به صورت مستمر به­روزرسانی و اعلام و برای کارشناسان رسمی به طور مستمر دوره های آموزشی، کارآموزی و بازآموزی تخصصی در زمینه  ارزش گذاری دارایی های نامشهود همراه با طراحی عناوین، سرفصل ها و منابع مناسب علمی و کاربردی برگزار خواهند کرد.